Marka itiraz ve İtiraza Karşı Görüş Bildirme Nasıl Yapılır

Marka İtirazı

Olağan Marka Tescil Süreci; Marka Ön Araştırması + Marka Başvurusu + Marka Başvurusunun Tescil Kriterleri Açısından Uzmanlarca İncelenmesi + Markanın Bültende İlanı + Marka Tescili adımlarını içerir. Bu süreç yaklaşık 6–8 Aylık zamanda tamamlanır.

Marka başvurularının önemli bir kısmı olağan süreç haricinde seyir inceler! Özellikle Marka Bülteninde yayınlanan ve 2 ay askıda kalan markalara sıklıkla itiraz yapılmaktadır.

Yayına İtirazlar Genel Olarak; Gerçek Hak Sahipliği, Taklit Marka Başvurusu, Marka Sınıf İltibası, Kötüniyet iddialarına dayanmaktadır.

TürkPatent Kurumu yapılan itirazlar, savunmalar ve deliller kapsamında karar verir. 

 

Marka İtirazına Karşı Görüş Bildirme

Yayın aşamasında markaya itiraz yapılması durumunda TürkPatent başvuru sahibine itiraz dilekçesini tebliğ ederek 1 ay içinde Savunma / Görüş Bildirme hakkı olduğunu belirtir.

Marka Başvuru Sahibi, yapılan itirazı marka tescil kriterleri, marka hukuku ve fiili durumları dikkate alarak inceleyip savunma yapmalıdır. 

İtiraza karşı savunma yapmak şart değildir fakat faydalıdır. Savunma ve delil sunulmaması halinde TürkPatent sadece itiraz dilekçesi ve delillerini inceleyerek karar verecektir.    

 

Marka İtirazına Karşı Görüş Bildirme Süresi

Marka itirazının, marka başvuru sahibine tebliğinden itibaren 1 ay içinde savunma / görüş bildirme dilekçesinin verilmesi gerekir. Süresi içinde ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler dikkate alınmazlar. 

 

Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme Nasıl Yapılır?

Resmi bir kurum olan TürkPatent’te verilecek her dilekçe hukuka, idari mevzuata ve gerçekler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. TürkPatent Kurumuna verilecek her dilekçe ve beyan tarafları hukuken bağlamaktadır.

Marka İhtilafları çoğu zaman Marka İtirazı boyutunda kalmaz; önemli bir kısmı Mahkeme aşamasına da gelir!

Marka itiraz aşamasından sonra “marka tecavüzünün sonlandırılması”, “marka tecavüzü nedeniyle tazminat”, “marka tecavüzü nedeniyle ceza” … vb iddialarla davaların açılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Marka itirazından sonra açılması kuvvetle muhtemel davalarda hak kaybı yaşamamak, zor durumda kalmamak için TürkPatent nezdinde verilecek tüm dilekçe ve delillerin marka tescil kriterleri ve marka hukuku irdelenerek özenli olarak verilmesi gerekir.

Maalesef uygulamada bazı dilekçeler, işin ehli olmayan kişilerce hazırlanmakta hatta internet ortamında paylaşılan matbu dilekçe örnekleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu tür dilekçeler faydadan ziyade zarar verirler!

TürkPatent’te verilecek her dilekçenin, marka tescil süreci ve marka hukukunu bilen uzman danışmanlarca hazırlanması ve tescil sürecinin takip edilmesi hak sahipleri için daha faydalı olur.   

 

Marka İtirazına Karşı Görüş Bildirme Ücreti

Marka işlemleri için TürkPatent tarafından alınan işlem ücretleri her yıl belirlenip kurumun web sitesinde ilan edilir. Belirlenen işlem ücretini yatırmadan yapılan işlemler kabul edilmez.

Bültende yayınlanan markaya itiraz, karara itiraz aşamalarında ücret ödenir fakat İtiraza karşı görüş bildirme de TürkPatent henüz ücret almamaktadır.

Marka Tescil ve dilekçe aşamasında profesyonel bir destek alınıyorsa bu durumda da “Hizmet Ücreti” ödenecektir.

Profesyonel Patent Ofislerinin belirledikleri hizmet ücretleri arasında ciddi farklar bulunmaktadır.  Fiyat farklılıklarının nedeni, serbest piyasa koşulları haricinde verilecek hizmetin kapsamı, savunma veya itiraz yapılacak markanın fiili, hukuki durumu dikkate alınarak yapılmaktadır.

Takdir edeceğiniz üzere “Yüksek Fiyat, Her Zaman İyi Hizmet Alacağınız Anlamına Gelmez”.

Destek alacağınız uzmanın, kaç yıldır marka tescil ve hukuku alanında çalıştığı, deneyimi, ekibi, referansları… mutlaka incelenmelidir.   

Vekil Firmaya destek için ödenecek ücret asla destek almadan yürütülen işlemlerde ki hatalar nedeniyle ileride uğrayacağınız zararlardan fazla olmayacaktır!  

 

Marka İtiraza Karşı Görüş Örneği

İnternet ortamında paylaşılan dilekçelere asla itibar etmeyiniz ve kullanmayınız!

Hiçbir uzman internette dilekçe örneği paylaşmaz hatta paylaşamaz çünkü her marka ihtilafı kendine has teknik ve hukuki durum barındırdığından matbu / taslak dilekçe kullanılamaz.

İnternet sitelerinde paylaşılan matbu / taslak dilekçeler nedeniyle uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir uzman vicdani ve mesleki sorumluluk almaz.

İnternette “Marka red kararına itiraz dilekçe örneği”, “Marka karara itiraz dilekçe örneği”, “Marka itiraza karşı görüş örneği”, “YİDK Kararının iptali davası dilekçe örneği”, “Marka itiraz dilekçesi” …. vb başlıklarla yapılan paylaşımların büyük çoğunluğunu inceledik.

Bu paylaşımların büyük çoğunluğunun;

  • İşin uzmanı olmayan hatta hukuki ve teknik bilgi sahibi olmayan kişilerce yapıldığı,
  • Paylaşımların üzerinden uzun süre geçtiği ve bu sürede kanunların, mevzuatların, içtihatların, marka tescil kriterlerinin değiştiği,
  • Rakip markaları kötülemek amacıyla paylaşıldığı,
  • Paylaşımların bazıları kasıtlı olarak hatalı, eksik, içerik olarak zararlı yapıldığı, görülmektedir.   

 

Marka İtirazı Süreci

TürkPatent, marka tescil kriterleri kapsamında uygun gördüğü markayı Marka Bülteninde ilan eder, bültende ilan edilen markaya karşı 2 aylık askı süresinde itiraz yapma imkânı vardır.

Yapılan itiraz, marka başvuru sahibine bildirilir ve 1 ay içinde görüş / savunma yapması istenir. Savunma yapmak zorunlu değildir.

Marka dosyasıyla ilgilenen TürkPatent Uzmanı, yapılan itiraz ve savunmaları değerlendirip karar verir.

Verilen karara karşı 2 ay içinde tarafların itiraz etme hakkı vardır. Tekrar itiraz yapıldıysa yeniden savunma dilekçesi verilebilir.

Bu itiraz TürkPatent YIDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu) tarafından incelenir ve nihai karar verilir.

Verilen nihai kararlar genel olarak; İtirazın reddi markanın tescili, itirazın kısmen kabul edilip kısmi tescil kararı verilmesi, itirazın tamamen kabul edilip marka başvurusunun reddi … şeklindedir. Her kararın hukuki gerekçesi, içeriği farklıdır.

İtiraz süresi; markanın niteliği, itiraz sayısı, itiraz ve savunmada sunulan delil sayısı, TürkPatent uzmanının iş yoğunluğuna göre değişmekte olup yaklaşık 8-12 aydır.      

TürkPatent’tin nihai kararına karşı 2 ay içinde Ankara Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’nde “Kararın İptali Davası” açmakta mümkündür.

Kararın İptali Davasında TürkPatent nezdinde verilen dilekçeler önem arz eder hatta davanın temelini ve sınırını belirlerler. Bu nedenle TürkPatent’te sunulacak her beyan, dilekçe ve delilin marka tescil ve marka hukukunu bilen uzmanlarca hazırlanması açılacak davalar için faydalıdır.