Marka itiraza karşı görüş bildirme

Marka başvuruları tescil kriterleri kapsamında incelenir ve uygun görülenler Marka Bülteninde 2 ay askıda kalır. 2 aylık askı süresi içinde bu markalara itiraz edilmesi mümkündür.

İlana çıkan markaların büyük çoğunluğuna itiraz yapılmaktadır!

İtiraz edilen markaların da büyük çoğunluğu kısmen veya tamamen reddedilmektedirler.

Yapılan itirazlara karşı en geç 1 ay içinde savunma (görüş bildirme) hakkı tanınmıştır. Savunma dilekçesine aynı zamanda iddiaları kanıtlayacak bilgi ve belgelerin eklenmesi de faydalı olur.

Savunma ve İtiraz dilekçelerinin sadece marka tescili hususu dikkate alınarak yapılması büyük bir hatadır. Zira ortaya çıkan “Marka İhtilafı” Türk Patent Kurumu haricinde Mahkemede de sürecektir.

Türk Patent Kurumunun verdiği kararlara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılması mümkündür. Ayrıca “Marka İhtilafı” nedeniyle Hukuk ve Ceza Davalarının açılması da kuvvetle muhtemeldir…

Türk Patent Kurumuna verilecek her dilekçe ve delil, tarafları olası Hukuk ve Ceza Davalarında bağlayacaktır. Bu nedenle dilekçelerin sadece Marka Tescil Süreci değil aynı zamanda olası Hukuk Süreçleri de dikkate alınarak hazırlanması gerekir.

Hukuki destek alınmadan ve sadece Marka Tescil odaklı hazırlanan dilekçeler nedeniyle ciddi Hukuki ve Cezai yaptırımlarla karşılaşılması hak kayıplarının yaşanılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Marka itirazı ve savunması yaparken internet arama motorlarında paylaşılan “Sözde Dilekçe Örneklerine” itibar etmek büyük bir hatadır. Zira internette paylaşılan Dilekçe Örneklerinin büyük bir çoğunluğu eksiklikler ve hatalar barındırmaktadır hatta bir kısmı kötüniyetli olarak yüklenmiştir.                      Bu dilekçeler işin ehli uzmanlarca hazırlanmamış olup yürürlükten kalkmış mevzuat ve uygulamalar içermektedirler.

Hiçbir uzman internette dilekçe örneği paylaşmaz! çünkü her ihtilafın kendine has teknik ve hukuki özellikler barındırdığını ve matbu dilekçelerle sonuca ulaşmanın imkânsız olduğunu bilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu özel ihtisas gerektiren bir konu olup Türk Patent Kurumu Uzmanları, Mahkeme Hakimleri bu alanda meslek içi eğitime tabii tutulmuşlar ve uzmanlaşmışlardır.

Dolayısıyla yaşanan ihtilaflarda, Türk Patent Uzmanları ve Hakimler kadar konuyu bilen, deneyimli ve ihtisaslaşmış uzmanlardan hukuki ve teknik destek alınması önem arz etmektedir.