Marka Sicil İşlemleri

Tescilli bir marka hakkında TürkPatent nezdinde birçok idari işlem yapma ve belge talep etme ihtiyacı doğabilir.

Büromuz söz konu işlemler konusunda müvekkillerine 1998 yılından buyana edindiği tecrübeyle hizmet sunmaktadır. Marka, Patent, Tasarım sicil işlemleri için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00

 

Kullanılmayan Markalara İtiraz

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde ciddi manada kullanılmayan marka tescillerinin Dava ve/veya İdari İşlem sonucu iptal edilmesi imkanı doğmuştur.

TürkPatent nezdinde yaklaşık 750 bin civarında tescilli marka bulunmakta olup söz konu markaların ciddi bir miktarı hiç kullanılmamakta olup büyük çoğunluğu da tescil aldıkları sınıfların tamamında kullanılmamaktadır.

Kullanılmayan fakat tescilli olan markalar nedeniyle fiilen kullanılan birçok marka maalesef tescil alamamaktadır. Fiilen kullanılan fakat tescil edilemeyen markalar, hukuki olarak büyük bir risk altında oldukları gibi marka mülkiyet hakkına sahip olmadıkları için maddi ve manevi zarara uğramaktadırlar.

Söz konu mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için marka tesciline engel olan kullanılmayan markaların iptal edilmesi önem taşımaktadır. 

Eltutan Patent, kullanılmayan markalara karşı hukuki ve idari işlemler konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir …. 90 (212) 272 28 00

 

Marka Kullanım İspatı

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde ciddi manada kullanılmayan marka tescillerinin Dava ve/veya idari işlem sonucu iptal edilmesi mümkündür.

Ayrıca marka başvuru ve itirazları sırasında tescilli markanın kullanıldığının ispat edilmesi zorunluluğu doğabilir. Marka kullanımının ispatlanamaması halinde marka tesciliniz iptal olabileceği gibi benzer markanın tescili de gerçekleşebilir. 

Fiilen kullanılan fakat kullanımın ispatlanamaması nedeniyle iptal edilen marka tescilleri nedeniyle ciddi manada hak kayıpları yaşanacaktır.  Bu nedenle TürkPatent veya Mahkemeler nezdinde yapılacak kullanım ispatının ciddiyetle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Eltutan Patent, Marka kullanımı ispatı konusunda hukuki ve idari işlemler kapsamında müvekkillerine hizmet vermektedir …. 90 (212) 272 28 00

 

Marka Devir

Marka tescili, marka üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi markalarda alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TürkPatent nezdinde devir edilebilinir.

Marka devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TürkPatent’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak marka üzerinde kısıtlamalar, hacizler,…vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Maalesef uygulamada sıklıkla markalar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve marka bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntıda, şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescilli markaların devir edilmesinin unutulmasıdır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, sadece marka devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca  markaların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.

 

 

Lisans Sözleşmeleri ve Takibi

Markanın, sahibi dışında başka firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler lisans olarak adlandırılır.

Gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, Pazar payı ..vb nedenlerle Türkiye’de marka lisansı yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de Marka Lisansları genellikle Tekstil, Gıda, Restoran, Emlakçık alanında düzenlenmektedir.

Türk hukuku açısından, lisans sözleşmeleri de bazı şekli şartlar aranılmaktadır! Ayrıca lisans sözleşmeleri ihtilaf yaratmayacak kadar açık, net ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.

Lisans Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana Unsurlar;

- Lisans konusu marka Türkiye’de tescillimi?

- Marka tescilinin kapsadığı sınıflar tam olarak nelerdir ?

- Tescili tek başına lisansa elverişlimi ?

- Tescil üzerinde hak sınırlayıcı işlemler var mıdır ?

- Tescil hakkında açılmış davalar varmı ?

- Lisans çeşidi nedir?

- Sözleşme sonrası, sözleşmeye uygunluk ve üretim denetimleri nasıl yapılacak?

- Sözleşmenin şartları nasıl olacaktır ?

Lisans sözleşmeleri marka siciline kayıt edilerek, lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Patent ve Hukuk Büromuz, mevcut lisans sözleşmelerinin siciline kaydının yapılması haricinde yeni lisans sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmenin uygulamasının takibi konusunda da hizmet vermektedir. 90 (212) 272 28 00

 

Marka Adres ve Unvan Değişikliği

Zaman içersinde, marka tescili alan firma ve şahısların adres ve unvanları değişikliğe uğrayabilir. Söz konu değişiklikler marka tescili üzerinde ciddi bir  hak kaybına sebebiyet vermeselerde özellikle yapılacak tebliğat ve bildirimlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Ayrıca resmi ve özel makamlar nezdinde yapılacak işlemlerde (TSE, KOSGEB,TUBITAK) aksaklıklar yaşatabilir.

 

Sicil Belgesi Düzenleme

Marka korumaları 10’ar yıllık dönemlerde uzatılmak kaydıyla istendiği kadar uzatılabildiğinden  zaman içinde marka tescil belgesi zai olabilir. Marka belgesinin kaybolması, zai olması herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez zira TürkPatent sicilinde tescil kaydı bulunmaktadır fakat tescil belgesi birçok işlem için gerekli olduğundan yeniden tescil (sicil) belgesi düzenlenmesi önem arz etmektedir.