Marka ve Patent ihtilaflarında özel bilirkişi raporu faydası

Marka ve Patent İhtilaflarında Özel Raporun/Mütalaanın Faydaları Nelerdir?

Hukuk karşısında hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir.

Uygulamada aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır zira dava sonucunu birçok faktör belirler; Hakimin, Avukatların, Resmi Bilirkişilerin hukuki ve teknik bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük etki yapmaktadır. Davanın asillerinin davalarına verdikleri önem derecesi dahi kararda ciddi bir etken oluşturur.

Marka ve Patent gibi davanın konusu ihtisas gerektiren bir konuysa başta Hakim olmak üzere davaya katılanların konusunda ihtisas ve tecrübe sahibi olmaları önemlidir.

Ayrıca Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model vb ihtilaflarda teknik, bilimsel ve idari sistemin en az hukuk kadar bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Uygulamalarda dava dosyasından alınan Resmi Bilirkişi Raporları kararın oluşmasında büyük etken olmaktadır, konusunda ihtisas sahibi olmayan Hakimlerin baktıkları dosyalarda oluşturulan kararlar Bilirkişi Raporlarının aynısı olmaktadır.

Bilirkişi Raporlarının kararlara yaptıkları büyük etki bazı haksızlıkları da doğurmaktadır, yetkin olmayan Bilirkişilerce oluşturulan raporlar çoğu zaman hukuka, mantığa aykırı olmakta ve adaleti gölgelemektedir.

Ayrıca Yeni Usul Kanunu uyarınca görülen davalarda Hukukçu Bilirkişilere getirilen yasaklar ve sınırlamalar nedeniyle Bilirkişi Heyetlerinde Hukukçular yer almamaktadır. Fakat hiçbir hukuki bilgi birikimi olmayan teknik bilirkişilerce oluşturulan raporlardaki hukuki görüşler maalesef uygulamada mahkemelerce itibar görerek karar oluşturulmaktadır. Teknik bilirkişilerce oluşturulan hukuki nitelikteki raporlar takdir edileceği üzere ciddi hatalar barındırmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bu hukuksal durum karşısında yapılacak en iyi hareket dava açmadan veya açılan davaya bilirkişiye intikal etmeden önce dava konusuyla ilgili Özel Uzman Bilirkişi Mütalaası / Raporu almaktır.

Özel Uzman Mütalaalarının / Raporlarının Mahkemelerce dikkate alınması Yargıtay  Kararları uyarınca zorunludur. Özel mütalaalarda aynı resmi raporlar gibi takdiri delil niteliğindedir.

Dava dosyasının Mahkemelerce Resmi Bilirkişilere yollanmasından önce dosyaya sunulan Özel Bilirkişi Raporu içerik olarak Teknik ve Hukuki birikimi yansıtması halinde sadece Hakime değil Resmi Bilirkişileri de konu hakkında bilgilendirici olur.

Tutarlı bir özel bilirkişi raporu konusunda yetkin olmayan resmi bilirkişilerin konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ayrıca kötüniyetli raporların verilmesi girişimlerine de büyük ölçüde engel olur.

Özel bilirkişi raporu / mütalaa almanın tüm faydaları marka ve patent ihtilafları içinde geçerlidir.

Taraflar arasındaki ihtilafın adli yollara başvurmadan dostane ve arabuluculuk sürecinde çözümüne büyük katkı sağlar.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım tescili alanında edindiği bilgi birikimi ve teknik, hukuki alt yapısıyla ihtilaflarda swot analizi yapmakta ve rapor tanzim etmektedir... Devamı...